05. listopad 2021.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata – NOVI KORISNICI STIPENDIJA

Rok za predaju: Srijeda, 20.10.2021. do 23:59 sati

Novim korisnicima smatraju se i korisnici stipendija koji su dobivali stipendiju Grada, ali im je ugovor o stipendiranju istekao završetkom studija za koji je ugovor sklopljen.

Prijave se podnose isključivo popunjavanjem online obrasca u nastavku i prilaganjem obveznih i neobveznih dokumenta u za to predviđena polja. Dokumenti mogu biti originali iz sustava e-građani ili skenirane preslike.  

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Lista deficitarnih zanimanja 2021/2022

Zaključak o raspisivanju natječaja za stipendije 

Natječaj za stipendije za učenike i studente 2021/2022

 

Prije ispunjavanja prijavnice pripremite sljedeće dokumente u obliku pdf. datoteke za slanje: 

OBVEZNO: 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu – važeća osobna iskaznica ili putovnica, odnosno domovnica,

- potvrda o prebivalištu (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja),

- potvrda škole/visokog učilišta o upisu u razred srednje škole/nastavnu godinu studija u 2021./2022. godini,

- potvrda škole/visokog učilišta o prosjeku ocjena prethodnih razreda srednje škole/prethodnih nastavnih godina studija (zaokruženo na 2 decimale),

- potvrda osnovne škole o prosjeku ocjena od 5. do 8. razreda (prilažu samo učenici 1. razreda srednje škole),

- IBAN žiro računa podnositelja prijave.

 

 

NEOBVEZNO (DODATNO):

- izjava o broju članova zajedničkog kućanstva (kupiti obrazac u Narodnim novinama),

- potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2021. - 30.06.2021. godine za svakog člana zajedničkog kućanstva; obrtnici dostavljaju potvrdu za prethodnu kalendarsku godinu (ukoliko potvrda nije dostavljena kriterij će se bodovati s 0 bodova),

- potvrda o postignutim izvannastavnim rezultatima (državno i međunarodno natjecanje, nagrada visokog učilišta za rad ili objava rada u domaćoj ili stranoj publikaciji).

 

Grad Varaždin zadržava pravo tražiti originalne dokumente na uvid. 

 

Natječaj za dodjelu stipendija za NOVE korisnike za akademsku/školsku godinu 2021./2022.

Natječaj za stipendije 2021./2022. za nove korisnike podnosi se isključivo putem online obrasca. Dokumenti koje je potrebno priložiti prijavi također se podnose online u za to predviđenim poljima unutar obrasca. Pravo prijave za stipendiju imaju samo učenici/studenti s prebivalištem na području grada Varaždina (minimalno 12 mjeseci na dan objave natječaja).

(upisati samo brojeve bez posebnih znakova i razmaka)

(upisati važeću email adresu)

(zaokruženo na dvije decimale (npr: 3.54))

(upisati samo 19 brojeva bez oznake HR i razmaka)

Kartica ili ugovor s IBAN žiro računom: (potrebno je dostaviti obje strane kartice ili ugovora u jednom objedinjenom pdf. formatu)

Dokaz o hrvatskom državljanstvu: (važeća osobna iskaznica - moraju se dostaviti obje strane iskaznice ili putovnica, odnosno domovnica; potrebno je dostaviti u jednom objedinjenom pdf. formatu)

Potvrda o prebivalištu: (ne starija od 30 dana od dana objave Natječaja; potrebno je dostaviti u objedinjenom pdf. fromatu)

Potvrda o upisu: (potvrda srednje škole/visokog učilišta o upisu u razred srednje škole/nastavnu godinu studija u 2021./2022. godini; mora biti jasno vidljiv upisani razred srednje škole/nastavna godina studija u 2021./2022. godini; potrebno je dostaviti u jednom objedinjenom pdf. formatu)

Potvrda o prosjeku ocjena: (potvrda osnovne škole o prosjeku ocjena od 5. do 8. razreda osnovne škole (prilažu SAMO učenici 1. razreda srednje škole), ILI potvrda srednje škole/visokog učilišta o prosjeku ocjena svih prethodnih razreda srednje škole/nastavnih godina studija (zaokruženo na 2 decimale); potrebno je dostaviti u jednom objedinjenom pdf. formatu)

(upisati broj članova zajedničkog kućanstva)

Neobavezno - IZJAVA - članovi zajedničkog kućanstva: (kupiti obrazac u Narodnim novinama i popuniti); dostaviti samo ako se dostavlja Potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021.; potrebno je dostaviti u jednom objedinjenom pdf. formatu)

Neobavezno - Potvrda porezne uprave: (potvrde Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021. za SVAKOG člana zajedničkog kućanstva; obrtnici dostavljaju potvrdu za prethodnu kalendarsku godinu; dokumente je potrebno dostaviti u jednom objedinjenom pdf. formatu; ukoliko dokumentacija nije dostavljena kriterij će se bodovati s 0 bodova)

Neobavezno - Potvrda o postignutim rezultatima: (državno i međunarodno natjecanje, nagrada visokog učilišta za rad ili objava rada u domaćoj ili stranoj publikaciji; potrebno je dostaviti u jednom objedinjenom pdf. formatu)

* obvezna polja