20. lipanj 2024.

Javna plastika na pet rotora u Varaždinu 

Rok za predaju: Utorak, 03.09.2024. do 12:00 sati

GRAD VARAŽDIN raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDINA provodi javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, prvog stupnja složenosti za realizaciju

LIKOVNI I URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO – KRAJOBRAZNI NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja 

JAVNA PLASTIKA NA PET ROTORA U VARAŽDINU 

CPV: 71200000-0 – arhitektonske i srodne usluge

Oznaka iz Plana nabave raspisivača natječaja: 156-24/MW

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA

otvoreni, javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, prvog stupnja složenosti za realizaciju  LIKOVNI I URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKO – KRAJOBRAZNI NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja JAVNA PLASTIKA NA PET ROTORA U VARAŽDINU 

RASPISIVAČ I INVESTITOR

Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, OIB: 13269011531, internetska adresa: www.varazdin.hr; telefon: +38542402502; email: [email protected]; kojeg zastupa gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj

PROVODITELJ

Društvo arhitekata Varaždina (DAV), Optujska 99, 42000 Varaždin, OIB: 97116871661, internetska adresa: www.davz.hr, koje zastupa predsjednica Janja Ivanec, mag.ing.arch., telefon: +385913693263, email: [email protected]

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA

Maja Kireta, ovlaštena arhitektica, +38598791090, [email protected], Tome Masaryka 21, 42000 Varaždin

Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica A3355

Gabriela Butković, mag.paed.art.

Klara Macolić Kuparić, mag.hist.art.

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA

Predmet natječaja je idejno rješenje javne plastike na tri postojeća i dva planirana kružna raskrižja u Varaždinu.

Natječaj se provodi po grupama, pet je grupa odnosno pet lokacija. Sudionici natječaja mogu predati svoj prijedlog rješenja za jednu, više ili sve lokacije. U konačnici će biti odabrano pet pobjednika Natječaja, za svaku lokaciju po jedan. Pobjednik za dvije ili više lokacija može biti isti.

Na sudjelovanje u pregovorima bit će pozvan pobjednik Natječaja za svaku pojedinu lokaciju odnosno osoba ovlaštena za projektiranje koju predlaže autor prvonagrađenog rada.

Namjera naručitelja, Grada Varaždina, je da uredi pet rotora, točnije ozelenjenih središnjih otoka u kružnim raskrižjima, i to tri postojeća u gradu i dva projektirana koji će se izvesti na ulazima u grad sa zapada. Kako bi se pronašlo najbolje rješenje za svaki odabrani rotor, Grad Varaždin se odlučuje raspisati javni likovni i arhitektonsko-urbanističko-krajobrazni natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja rotora s glavnom namjerom da se na rotore postavi javna plastika. Odabrani postojeći rotori su tri mala rotora u gradu – POS, Đurek i Optujska, a novoprojektirani veliki rotori koji će se uskoro izvesti su na ulazu u grad iz smjerova Gojanca i Hraščice na križanjima sa zapadnom obilaznicom.

Krajnji cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljeg rješenja između više različitih prijedloga, prema kriterijima ocjenjivanja propisanim uvjetima natječaja.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE

Očekuje se formiranje stručnih timova koje čine stručnjaci iz područja arhitekture i urbanizma, krajobrazne arhitekture, umjetnosti i drugih područja sukladno natječajnom zadatku.

Sposobnost/stručnost sudionika natječaja je zadovoljena kada:

barem jedan od autora natječajnog rada (Sudionik natječaja 1) ispunjava najmanje jedan od uvjeta:

- ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist ili dipl. ing. arh. ili mag. ing. arh. ili krajobrazni arhitekt upisan u imenik ovlaštenih arhitekta ili imenik krajobraznih arhitekata ili druge primjenjive inozemne kvalifikacije

- barem jedan od autora natječajnog rada (Sudionik natječaja 2) ispunjava najmanje jedan od uvjeta:

- kipar ili drugi vizualni i likovni umjetnik ili dizajner sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem likovne akademije ili akademije primijenjenih umjetnosti ili dizajna

- stvaralac s područja likovne umjetnosti bez formalnog obrazovanja s izvedenom najmanje jednom plastikom u javnom prostoru

Pravo sudjelovanja u svojstvu sudionika natječaja imaju sve ostale fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. U natječaju mogu sudjelovati i suradnici koji se ne smatra/ju autorom/koautorima natječajnog rada.

Svaki od sudionika natječaja, pojedinac ili zajednica sudionika natječaja, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim natječajnim radom za jednu lokaciju, a može predati rad za samo jednu lokaciju ili više lokacija ili sve lokacije. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno za istu niti za drugu lokaciju.

Na Natječaju kao sudionici natječaja ne mogu sudjelovati: predstavnici Raspisivača koji obavljaju upravljačke poslove, zaposlenici i upravljačko tijelo Provoditelja[1], Voditelj natječaja, Zamjenik voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik Natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost sudionika natječaja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

Postojanje sukoba interesa između Naručitelja i gospodarskih subjekata i s njima povezanih osoba utvrđuje se prema člancima 75. do 83. ZJN-a i jednako se primjenjuje i na sudionike natječaja i na ponuditelje.

U smislu Zakona o javnoj nabavi Naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

MK projekt d.o.o., Tome Masaryka 21, 42000 Varaždin, OIB 55130877937

Kreativni krajobrazi d.o.o., Josipa Pupačića 19, 10000 Zagreb

e.iks , obrt za dizajn, Trakošćanska 5, 42 000 Varaždin

NATJEČAJNI ELABORAT

Kompletnu natječajnu dokumentaciju Raspisivač će staviti na raspolaganje svim zainteresiranim sudionicima natječaja, u digitalnom obliku, u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN)  – eojn.hr, uz objavu na mrežnim stranicama Provoditelja www.davz.hr.

Natjecatelji mogu preuzeti natječajni elaborat u digitalnom obliku bez naknade, na sljedećoj javno dostupnoj poveznici : link

ROKOVI

Početak natječaja

20.06.2024.

Postavljanje pitanja natjecatelja i odgovori

Pitanja se postavljaju putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) ,modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi najkasnije do uključivo 13.07.2024. Odgovori na pitanja daju se na istim internetskim stranicama kao i osnovna dokumentacija najkasnije do uključivo 26.07.2024.

Rok predaje natječajnih radova

Rok predaje natječajnih radova je utorak, 03.09.2024. godine do 12:00 sati , bez obzira na način dostave, u prostorijama Provoditelja: Društvo arhitekata Varaždina, Optujska 99, 42000 Varaždin.

Sudionici projektnog natječaja obavezno dostavljaju obrazac projekta kroz EOJN RH dok se natječajni radovi dostavljaju fizički izvan sustava EOJN RH

Rok za donošenje odluke ocjenjivačkog suda u prvom stupnju

Očekivani rok završetka rada Ocjenjivačkog suda je 10.9.2024. godine.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA, TAJNICA I STRUČNI SAVJETNICI

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Predsjednica ocjenjivačkog suda

Breda Bizjak, ovlaštena arhitektica

Članovi ocjenjivačkog suda

Đorđe Jandrić, prof. likovnih umjetnosti i likovnog obrazovanja

Kaja Šprljan Bušić, ovlaštena krajobrazna arhitektica

Miroslav Marković, zamjenik gradonačelnika

Emanuela Grđan, dipl.ing.arh.

Zamjenica članova OS -a:

Petra Korpar, ovlaštena arhitektica

 Tehnička komisija

Maja Kireta, ovlaštena arhitektica

Gabriela Butković, mag.paed.art.

Tajnica natječaja

Dina Horvat, ovlaštena arhitektica

Stručni savjetnici

Klara Macolić Kuparić, mag.hist.art., povjesničarka umjetnosti

Željko Kukina-Balun, mag.ing.aedif., stručni savjetnik za prometno rješenje

NAGRADE

Dodjeljuje se pet setova nagrada, za svaku lokaciju po jedan set nagrada. Nagradni fond za jednu lokaciju se sastoji od:

Nagrada       Neto (EUR)           Bruto (EUR)

I. nagrada  1.150,00              1.555,00

II. nagrada 690,00                 930,00

III. nagrada 460,00                620,00

Nagradni fond iznosi za jednu lokaciju bruto 3.105,00 EUR, odnosno sveukupno 15.525,00 EUR.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Ocjenjivački sud valorizirat će radove u skladu sa sljedećim kriterijima:

jasnoća ideje cjelovitog rješenja

originalnost, suvremenost i prepoznatljivost rješenja

estetska i oblikovna kvaliteta rješenja

funkcionalnost rješenja

racionalnost, ekonomičnost i provedivost rješenja

Iz Natječaja će se isključiti radovi:

predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja

koji ne sadržavaju priloge navedene u Uvjetima Natječaja

čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja

koji nisu u skladu Natječajnim zadatkom i ostalim Uvjetima Natječaja

za koje nije dostavljeni obrazac projekta kroz EOJN RH

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE

Na temelju izrađene projektno-tehničke dokumentacija, Raspisivač će provesti postupke nabave radova i robe ukupne najveće procijenjene vrijednosti investicije za jednu lokaciju:

malog rotora (lokacije 1, 2, 3) 12.000,00 EUR bez PDV-a, odnosno vrijednosti investicije prema izvedbenom projektu s troškovnicima, a koja ne smije biti veća od 12.000,00 EUR + PDV.

velikog rotora (lokacije 4, 5) 17.000,00 EUR bez PDV-a, odnosno vrijednosti investicije prema izvedbenom projektu s troškovnicima, a koja ne smije biti veća od 17.000,00 EUR + PDV.

Cijena usluge projektno-tehničke dokumentacije formira se sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata, odnosno potrebnom broju norma-sati i primjenjivoj prosječnoj tržišnoj cijeni norma-sata koju utvrđuje Hrvatska komora arhitekta istraživanjem tržišta.

Za svaku lokaciju izrađuje se posebno projektno tehnička dokumentacija. Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira sklopiti na temelju provedenog pregovaračkog postupaka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, iznosi za jednu lokaciju 8.000,00 EUR bez PDV-a. U ovu cijenu je uključen autorski honorar umjetnika, a raspodjela ukupnog iznosa se vrši prema međusobnom dogovoru članova autorskog tima. Projektno-tehničku dokumentaciju čine glavni i izvedbeni projekt s troškovnicima koji se izrađuju sukladno važećim hrvatskim propisima, a uključuje različite projekte, elaborate i podloge pojedinih struka. Ukupna cijena projektno-tehničke dokumentacije za svih pet lokacija iznosi 40.000,00 EUR bez PDV-a.

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost javne nabave sukladno članku 327. ZJN sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima, izrade projektno-tehničke dokumentacije te iznosi ukupno 63.755,00 EUR bez PDV-a.

OSTALI NAVODI

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 327.-331. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016, 114/2022 – dalje u tekstu: ZJN) te ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na Natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata (dalje: Pravilnik) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja dužni pridržavati, ako one nisu u suprotnosti sa ZJN-om.

U smislu članka 133. ZJN-a provedeni Natječaj bit će uvjet za pokretanje pregovaračkog postupka bez prethodne objave za dodjelu ugovora o javnoj nabavi usluga.

OCJENJIVAČKI SUD

[1] Pri provedbi postupaka nabave u kojima sudjeluje Provoditelj prema posebno ugovorenim pravilima upravljačko tijelo Provoditelja predstavljaju Predsjednik i Dopredsjednik, a sukladno Statutu