Katalog usluga GRICa

1. KOMUNALNE USLUGE 

1.1. GROBLJA I ZELENE POVRŠINE

Ime usluge: Održavanje zelenih površina i groblja
Grupa usluga: Komunalna usluga
Voditelj usluge: Krešimir Sever, dipl. ing. agr.
Opis usluge: Usluga podrazumijeva čišćenje, košnja travnjaka, obnova zelenih površina, okopavanje i plijevljenje grmlja, oblikovanje, sječa, njega i sadnja drveća, održavanje i sadnja cvjetnih gredica u gradu.

Na groblju čišćenje, košnja, oblikovanje tuja, sadnica cvijeća i drveća, održavanje i čišćenje putova i staza na groblju.

1.2. JAVNA RASVJETA

Ime usluge: Održavanje javne rasvjete
Grupa usluga: Komunalne usluge
Voditelj usluge: Marijan Vratarić, dipl.ing.el.
Opis usluge: Usluga podrazumijeva zamjenu neispravnih žarulja i popravke na sustavu javne rasvjete na području Grada Varaždina. Za održavanje javne rasvjete sklopljen je Ugovor sa poduzećem HEP Distribucija d.o.o. DP Elektra Varaždin.

1.3. KOMUNALNA URBANA OPREMA

Ime usluge: Održavanje komunalne urbane opreme
Grupa usluga: Komunalna usluga
Voditelj usluge: Krešimir Sever, dipl. ing. agr.
Opis usluge: Usluga podrazumijeva postavljanje i održavanje oglasnih stupova, klupa, košarica za otpatke, tabli s natpisima ulica, prometnih zapreka, držača zastava i sve druge opreme koja služi svim građanima, odnosno boljem funkcioniranju naselja kao urbane cjeline. 

1.4. POSTUPANJE S KOMUNALNIM OTPADOM

Ime usluge: Postupanje s komunalnim otpadom
Grupa usluga: Komunalne usluge
Voditelj usluge: Krešimir Sever, dipl. ing. agr.
Opis usluge: Usluga podrazumijeva skupljanje i odvoz komunalnog otpada. Usluga je komunalna djelatnost koja je na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i na temelju Odluke Grada Varaždina povjerena "Varkomu" d.d.

1.5. DIVLJE DEPONIJE

Ime usluge: Sanacija javnih površina onečišćenih otpadom
Grupa usluga: Komunalna usluga
Voditelj usluge: Krešimir Sever, dipl. ing. agr.
Opis usluge: Radovi na sanaciji javnih površina onečišćenih otpadom («divlja odlagališta») provode se na način da se sav iskoristivi otpad (metal, papir, staklo) prikuplja selektirano specijalnim vozilima i odlaže na međuskladište gdje se obrađuje, a ostali komunalni otpad odvozi se na trajno odlagalište. Nakon odvoza svog otpada teren se sanira inertnim materijalom i na to mjesto postavlja se tabla s natpisom zabrane odlaganja otpada. Ako se prije ili tijekom akcije saniranja divlje deponije pronađu dokazi o počinitelju, protiv istih pokreće se prekršajni postupak kod nadležnog suda u Varaždinu.

1.6. ODRŽAVANJE PROMETNIH POVRŠINA

Ime usluge: Redovno održavanje prometnih površina
Grupa usluga: Komunalne usluge
Voditelj usluge: Roberto Krajcer, dipl.ing.
Opis usluge: Usluga podrazumijeva krpanje udarnih rupa na cestama, popravak oštećene hodne površine na nogostupima i u pješačkoj zoni grada, održavanje objekata za oborinsku odvodnju na prometnim površinama, kontrolu sanacije prekopa na području Grada Varaždina, košnju trave i održavanje zelenila u cestovnom pojasu cesta, kao i održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na cestama Grada Varaždina.

Za redovno održavanje nerazvrstanih prometnica sklopljen je Ugovor sa poduzećem "Cesta" d.d.  Varaždin.

1.7. ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE

Ime usluge: Vodoopskrba
Grupa usluga: Komunalne usluge
Voditelj usluge: Velimir Vujec, dipl.ing.
Opis usluge: Usluga podrazumijeva obavljanje radova na otklanjanju kvarova i sanaciji objekata i uređaja sustava vodoopskrbe Grada Varaždina, odnosno puknuća vodovodnih cijevi, oštećenja podzemnih i nadzemnih hidranata te oštećenja željeznih poklopaca na zasunskim komorama.

Usluga je komunalna djelatnost koja je na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i na temelju Odluke Grada Varaždina povjerena "Varkomu" d.d.

1.8. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE

Ime usluge: Odvodnja
Grupa usluga: Komunalne usluge
Voditelj usluge: Velimir Vujec, dipl.ing.
Opis usluge: Usluga podrazumijeva obavljanje radova na otklanjanju začepljenja ulične kanalizacijske mreže, začepljenja priključnih kanalizacijskih cjevovoda korisnika do revizornog okna, te oštećenja željeznih poklopaca na revizornim oknima. Osim tog tu pripada i obavljanje radova na održavanju sistema za odvodnju oborinskih voda, odnosno otklanjanje začepljenja priključnih cjevovoda slivnika, čišćenje tijela slivnika te popravak slivnika i zamjena slivničkih rešetki.

Usluga je komunalna djelatnost koja je na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i na temelju Odluke Grada Varaždina povjerena "Varkomu" d.d.

2. UPITI GRADSKOJ UPRAVI

Ime usluge: Upiti Gradskoj upravi
Grupa usluga: Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Voditelj usluge: Branka Matavulj, dipl. inf.
Opis usluge: Usluga podrazumijeva davanje informacija koje posjeduje ili nadzire Grad Varaždin, odnosno ostvarivanje prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

3. INFORMACIJSKI SERVIS

Događanja u gradu

3.1. Program kina

Ime usluge: Program kino predstava
Grupa usluga: Informacije o događanjima u gradu (kultura)     
Radno vrijeme usluge: pon-ned od 0-24
Opis usluge: Usluga podrazumijeva davanje informacija o kino-predstavama, vremenu prikazivanja predstava, te svim eventualnim promjenama.

3.2. Program kazališta

Ime usluge: Program kazališnih predstava
Grupa usluga: Informacije o događanjima u gradu (kultura)
Radno vrijeme usluge: pon-ned od 0-24
Opis usluge: Usluga podrazumijeva davanje informacija o kazališnim predstavama i premijerama, te svim eventualnim promjenama.

3.3. Program Koncertnog ureda

Ime usluge: Program Koncertnog ureda
Grupa usluga: Informacije o događanjima u gradu (kultura)
Radno vrijeme usluge: pon-ned od 0-24
Opis usluge: Usluga podrazumijeva davanje informacija o koncertima na području grada

3.4. Sportska događanja

Ime usluge: Program sportskih događanja
Grupa usluga: Informacije o događanjima u gradu (sport)
Radno vrijeme usluge: pon-ned od 0-24
Opis usluge: Usluga podrazumijeva davanje informacija o sportskim manifestacijama na području grada

3.5. Ostalo

Ime usluge: Izložbe, radionice, akcije...
Grupa usluga: Informacije o događanjima u gradu
Radno vrijeme usluge: pon-ned od 0-24
Opis usluge: Usluga podrazumijeva davanje informacija o ostalim događanjima u gradu za koje se zaprime informacije

Servisne informacije

3.6. Radno vrijeme gradske knjižnice i čitaonice

Ime usluge: radno vrijeme
Grupa usluga: servisne informacije
Radno vrijeme usluge: pon-ned od 0-24
Opis usluge: Usluga podrazumijeva davanje informacija o radnom vremenu knjižnice, dječjeg odjela i ogranka Banfica.

3.7. Odvoz glomaznog otpada

Ime usluge: Raspored odvožnjenja
Grupa usluga: servisne informacije
Radno vrijeme usluge: pon-ned od 0-24
Opis usluge: Usluga podrazumijeva informacije o odvozu glomaznog otpada na području Grada Varaždina.

3.8. Dežurna ljekarna

Ime usluge: radno vrijeme
Grupa usluga: servisne informacije
Radno vrijeme usluge: pon-ned od 0-24
Opis usluge: Usluga podrazumijeva davanje informacija o dežurnoj ljekarni u Varaždinu, adresu i radno vrijeme

3.9. Ostalo      

Ime usluge: Klizalište, bazeni…
Grupa usluga: servisne informacije
Radno vrijeme usluge: pon-ned od 0-24
Opis usluge: Usluga podrazumijeva davanje informacija o ostalim servisnim informacijama i njihovom radnom vremenu