08. kolovoz 2023.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju raskrižja Anine i Prešernove