02. veljača 2024.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave: Usluge izrade, tiskanja i distribucije "Službenog vjesnika Grada Varaždina"