08. ožujak 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave usluga izrade, tiskanja i distribucije "Službenog vjesnika Grada Varaždina"