01. rujan 2023.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave: Nabava računala i računalne opreme za potrebe upravnih tijela Grada Varaždina