02. listopad 2020.

Obavijest o odabiru napovoljnije eponude u postupku jednostavne nabave ponude za uslugu izrade elaborata II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja rada Varaždina