10. prosinac 2014.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluga izrade usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije postojeće školske zgrade i dogradnje sportske dvorane VI. Osnovne škole Varaždin

Rok za predaju: Petak, 19.12.2014. do 10:00 sati