22. ožujak 2024.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za umjetničke organizacije 2024.

Na temelju članka 27. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 83/22) i članka 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), gradonačelnik Grada Varaždina na dan 18. ožujka 2024. godine donosi

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UMJETNIČKE ORGANIZACIJE 2024

Neprihvaćeni programi

Obrazac izvješća