11. veljača 2014.

Poziv za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama na izjašnjenje za izgradnju "toplovoda od energane u Miškinoj ulici do naselja Banfica" u Varaždinu

Rok za predaju: Petak, 28.02.2014. do 11:00 sati

JAVNI POZIV vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa č.k.br. 8637/1, 8638/3, 8650/1, 8638/1, 10357, 4065/1, 3602/2 4072/2, 3604/3, 3604/4, 3604/1, 3604/5, 3604/2, 3739/10, 4065/2, 3608, 3426, 4078, 3548, 3553/1 i 3556/2 sve upisane u k.o. Varaždin (u osnivanju) da izvrše uvid u projektnu dokumentaciju radi izjašnjenja za zahvat u prostoru: izgradnja „toplovoda od energane u Miškininoj ulici do naselja Banfica„ u Varaždinu.

Tekst poziva