07. veljača 2018. | Autor: [email protected]

Poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, uprava ustanova - uređenje potkrovlja u urede županije, 2. skupine, na građevinskoj čestici 1796 k.o. Varaždin, Franjevački Trg 7

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana: Petak, 16.02.2018. u 09:00 sati