29. kolovoz 2014.

Poziv investitorima, vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretnini da izvrše uvid u spis predmeta i Glavni projekt

Rok za predaju: Srijeda, 10.09.2014. do 10:00 sati

Poziv investitorima, vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola i vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, radi izjašnjenja, da izvrše uvid u spis predmeta i Glavni projekt, zajedničke oznake projekta: MMXII-9 - ZOP, br.tehn.dn.: MMXII-9 od travnja 2014., izrađen u "ARHIA" d.o.o. Varaždin, Trg Pavla Štoosa 16a, po glavnom projektantu i ovlaštenom arhitektu  Darku Brezovcu, dipl.ing.arh. ( A 116 ), za rekonstrukciju školske zgrade – dijela podruma te dogradnju učioničkog trakta i dvorane, na građevnoj čestici kčbr. 2457/5 k.o. Varaždin u Varaždinu, V. Međerala 1.

Poziv