13. travanj 2016. | Autor: [email protected]

OTVORENI POZIV za dostavu prijedloga projekata/programa udruga mladih i za mlade u prostoru Centra za mlade, u Varaždinu, Petra Preradovića 4

Rok za predaju: Srijeda, 27.04.2016. do 23:59 sati

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/09, 1/12,  2/13 i 4/14 - pročišćeni tekst) i Zaključka Gradonačelnika KLASA: 006-05/16-01/3, URBROJ: 2186/01-10/1-16-12 od 13. travnja 2016. godine, sukladno Gradskom programu za mlade Grada Varaždina za razdoblje 2014. – 2020. („Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/14), Gradonačelnik Grada Varaždina upućuje i objavljuje

OTVORENI POZIV za dostavu prijedloga projekata/programa udruga mladih i za mlade u prostoru Centra za mlade, u Varaždinu, Petra Preradovića 4