11. kolovoz 2015. | Autor: [email protected]

Javni poziv na uvid u spis predmeta Varaždinska biskupija

Rok za predaju: Petak, 21.08.2015. do 10:00 sati

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, vjerska ustanova - zgrade karititivne namjene s vjerskim sadržajima - I. etapa, 3. skupine, na građevnoj čestici - k.č.br. 3468/1 k.o. Varaždin (Varaždin, Bombellesova cesta bb).