24. kolovoz 2015. | Autor: [email protected]

Javni poziv na uvid u spis predmeta Strojarska i prometna škola Varaždin

Rok za predaju: Petak, 04.09.2015. do 10:00 sati

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine - školska zgrada Strojarske i prometne škole u Varaždinu, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1593/13 k.o. Varaždin (Varaždin, Hallerova aleja 3A).