01. listopad 2015. | Autor: [email protected]

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće školske zgrade i dogradnju sportske dvorane VI. osnovne škole Varaždin

Rok za predaju: Utorak, 06.10.2015. do 10:00 sati

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće školske zgrade i dogradnju sportske dvorane VI. osnovne škole Varaždin, na katastarskoj čestici k.č.br. 2978/1 k.o. Varaždin (Varaždin, Dimitrija Demetra 13).