30. studeni 2017.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene - turističko zdravstvene, 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 850 i 853 k.o. Varaždin, investitora Teming nova d.o.o.

Javni poziv na uvid u spis predmeta izvršit će se na lokaciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, P. Preradovića 10, Varaždin, dana: Petak, 08.12.2017. u 10:00 sati