04. srpanj 2017. | Autor: [email protected]

javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Uvid u predmet moguć je u: Ponedjeljak, 17.07.2017. u 11:00 sati

''Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambeno poslovne namjene – 79 stanova i 4 poslovna prostora na građevnoj čestici 3724/1, k.o. Varaždin (Varaždin, Grada Koblenza)''

Tekst javnog poziva