28. kolovoz 2019. | Autor: Martina Gradečak

Javni poziv za uvid u spis predmeta - lokacijska dozvola - Stambeno naselje Malogorski

Rok za predaju: Utorak, 10.09.2019. do 09:00 sati

Javni poziv za uvid u spis predmeta u svrhu izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju stambenog naselja Malogorski, ulica Dravska poljana k.č.br.115/1, 115/2, 118/1, 254/1, k.o. Varaždin