02. lipanj 2016. | Autor: [email protected]

Javni poziv za uvid u spis predmeta GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA dioničko društvo

Rok za predaju: Ponedjeljak, 13.06.2016. do 09:00 sati

Javni poziv – GUMIIMPEX d.d. KLASA: UP/I-361-03/16-01/000052, URBROJ: 2186/01-08/6-16-0004 od 02. lipnja 2016. godine, sukladno Članku 116. Stavka (1) i (3) Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13)

Tekst Javnog poziva

 

"Ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina, stranke se radi uvida u spis predmeta pozivaju javnim pozivom koji se objavljuje na oglasnoj ploči tijela graditeljstva i na njegovim mrežnim stranicama, a upravno tijelo poziv izlaže i na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola.“

„Javni poziv smatra se dostavljen istekom osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči tijela graditeljstva, čime je ispunjena dužnost iz članka 115. stavka 2. ovoga Zakona.“