11. listopad 2016. | Autor: [email protected]

Javni poziv za prijavu za financiranje projekata/programa udruga mladih i za mlade od javnih potreba za Grad Varaždin u 2016. godini u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2016.

Rok za predaju: Četvrtak, 10.11.2016. do 23:59 sati

1. Tekst Javnog poziva

2. Upute za prijavitelje

3. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

4. Obrasce za prijavu projekata/programa:

4.1. Obrazac A - opis projekta/programa

4.2. Obrazac B - proračun projekta/programa

4.3. Obrazac C - izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo)

4.4. Obrazac životopisa voditelja projekta/programa (ako je primjenjivo, obrazac na linku: https://europass.cedefop.europa.eu)

4.5. Obrazac D - izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

4.6. Obrazac E - izjava o projektima ili programima udruge financiranim iz javnih izvora

4.7. Obrazac F - izjava izvoditelja aktivnosti - naveden u opisu projektnih/programskih aktivnosti - da je upoznat s projektom/programom i svojim sudjelovanjem u provedbi, (ako je primjenjivo)

5. Obrazac G - ocjena kvalitete/vrijednosti projekta/programa

6. Obrasce za provedbu projekta i izvještavanje:

6.1. Obrazac H - ugovor o financiranju projekta ili programa

6.2. Obrazac I - opisni i financijski izvještaj provedbe projekta/programa

Rezultati završenog Javnog poziva