21. studeni 2022.

Javni poziv za podnošenje prijava za potpore kroz mjeru Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2022. godini

Rok za podnošenje prijava: Nedjelja, 04.12.2022. do 23:59 sati

Poduzetnički fond Grada Varaždina 2022.

ako sjedište nije na području Grada Varaždina

Moguć je samo unos točno 11 brojeva.

Navedite nazive povezanih osoba u kojima odgovorna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe.

Bez predznaka HR, moguć je samo unos točno 19 brojeva.

Priložite presliku važećeg rješenja ili obrtnicu/izvadak: Priložite presliku rješenja o upisu u sudski registar (za trgovačka društva) odnosno važeću obrtnicu ili izvadak iz obrtnog registra (za obrte).

Priložite potvrdu nadležne Porezne uprave: Priložite potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Državnom proračunu, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave.

Priložite izvješće o primicima: Priložite izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te o doprinosima za obvezna osiguranja, odnosno presliku Obrasca JOPPD za listopad tekuće godine iz kojeg je vidljivo da je zaprimljen u Središnji registar osiguranika.

Priložite presliku ovjerene Prijave poreza na dobit: Priložite presliku ovjerene Prijave poreza na dobit za prethodnu godinu uz koju se prilaže Bilanca i Račun dobiti i gubitka za prethodnu godinu odnosno preslika ovjerene Prijave poreza na dohodak za prethodnu godinu koji su ovjereni od strane Porezne uprave da su zaprimljeni ili izvješće o paušalnom dohotku.

Priložite uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog obrta: Ako je primjenjivo, priložite uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog obrta.

Priložite dokaz o vlasništvu žena / invalid / branitelj: Ako je primjenjivo, priložite odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je trgovačko društvo ili obrt u vlasništvu žene poduzetnice, invalida (civilni ili vojni) ili branitelja.

Priložite dokaz o zaposlenju invalida ili branitelja: Ako je primjenjivo, priložite preslike ugovora o radu djelatnika u trgovačkom društvu ili obrtu koji su invalidi (civilni ili vojni) ili branitelji te odgovarajući dokument kojim se dokazuje pripadnost jednoj od navedenih skupina.

Priložite preslike ugovora učenika na stručnoj praksi: Ako je primjenjivo, priložite preslike ugovora za sve učenike na obavljanju stručne prakse u školskoj godini 2021./2022.)

Priložite izjavu o potporama male vrijednosti (Obrazac I): Priložite izjavu o potporama male vrijednosti (ispunjenu i potpisanu), koju trebaju ispuniti svi podnositelji prijave bez obzira na to jesu li ili nisu ostvarili potpore u tekućoj i prethodne dvije godine (objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina – Obrazac I)

Priložite i ovjereni obrazac Izjave (Obrazac II): Priložite popunjeni i ovjereni obrazac Izjave (obrazac II.), kojom podnositelj zahtjeva pod materijalnom i kaznenom odgovornošću daje sljedeće podatke: a. da se protiv trgovačkog društva i obrta odnosno osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva odnosno obrta ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv gospodarstva opisana u Glavi XXIV. Kaznenog zakona Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21); b. prosječni godišnji broj zaposlenih radnika; c. iznos ostvarenja godišnjeg poslovnog prihoda (u iznosu protuvrijednosti eura); d. broj godina poslovanja; e. broj zaposlenih na dan 1. rujna 2022. godine; f. o porastu broja zaposlenih u 2022. godini u odnosu na 31. prosinca 2021. godine; g. da li se potpora traži za tradicijsku djelatnost (navesti koju); h. o pozitivnom poslovanju u prethodnoj fiskalnoj godini, i. o broju učenika na stručnoj praksi u školskoj godini 2021./2022., j. o pripadnosti vlasnika/ce u kategoriju žena poduzetnica, invalida (civilni ili vojni) ili branitelja, k. o zapošljavanju invalida (civilni ili vojni) ili branitelja.

Priložite presliku žiro računa sa istaknutim IBANom: Priložite presliku žiro računa sa istaknutim IBAN brojem.

Priložite Obrazac za izvješće (Obrazac III): Priložite popunjeni i ovjereni Obrazac za izvješće o korištenju potpore za mjeru poticaja Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2022. godini (Obrazac III) s priloženim preslikama plaćenih računa za aktivnost(i) za koju se traži potpora te izvodima iz žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih.

Poziv više nije aktivan