24. studeni 2023.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore poduzetnicima - Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2023. godini

Rok prijave: Ponedjeljak, 11.12.2023. do 23:59 sati

Tekst Javnog poziva

Pravilnik

Obrasci:

  1. Obrazac I.
  2. Obrazac II.
  3. Obrazac III.

 

VAŽNA NAPOMENA: Svi dokumenti koji se učitavaju u prijavu moraju biti isključivo u .pdf formatu! Ukoliko imate više dokumenata koje trebate priložiti u jedno polje, potrebno ih je sve predati kao 1 (jedan) *.pdf dokument!

Poduzetnički fond Grada Varaždina 2023.

ako sjedište nije na području Grada Varaždina

Moguć je samo unos točno 11 brojeva.

Navedite nazive povezanih osoba u kojima odgovorna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe.

Bez predznaka HR, moguć je samo unos točno 19 brojeva.

Priložite presliku važećeg rješenja ili obrtnicu/izvadak: Priložite presliku rješenja o upisu u sudski registar (za trgovačka društva) odnosno važeću obrtnicu ili izvadak iz obrtnog registra (za obrte).

Priložite potvrdu nadležne Porezne uprave: Priložite potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Državnom proračunu, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja prijave.

Priložite izvješće o primicima: Priložite izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te o doprinosima za obvezna osiguranja, odnosno presliku Obrasca JOPPD za listopad tekuće godine iz kojeg je vidljivo da je zaprimljen u Središnji registar osiguranika.

Priložite izvješće – paušalni obrti: Priložite izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu na dohodak, odnosno preslika Obrasca PO-SD iz kojeg je vidljivo da je zaprimljen u roku u nadležnu ispostavu Porezne uprave (za paušalni obrt)

Priložite presliku ovjerene Prijave poreza na dobit: Priložite presliku ovjerene Prijave poreza na dobit za prethodnu godinu uz koju se prilaže Bilanca i Račun dobiti i gubitka za prethodnu godinu odnosno preslika ovjerene Prijave poreza na dohodak za prethodnu godinu koji su ovjereni od strane Porezne uprave da su zaprimljeni.

Priložite uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog obrta: Ako je primjenjivo, priložite uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog obrta.

Priložite dokaz o vlasništvu žena / invalid / branitelj: Ako je primjenjivo, priložite odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je trgovačko društvo ili obrt u vlasništvu žene poduzetnice, invalida (civilni ili vojni) ili branitelja.

Priložite dokaz o zaposlenju invalida ili branitelja: Ako je primjenjivo, priložite preslike ugovora o radu djelatnika u trgovačkom društvu ili obrtu koji su invalidi (civilni ili vojni) ili branitelji te odgovarajući dokument kojim se dokazuje pripadnost jednoj od navedenih skupina.

Priložite preslike ugovora učenika na stručnoj praksi: Ako je primjenjivo, priložite preslike ugovora za sve učenike na obavljanju stručne prakse u školskoj godini 2022./2023.)

Priložite izjavu o potporama (Obrazac I): Priložite izjavu o potporama male vrijednosti (ispunjenu i potpisanu), koju trebaju ispuniti svi podnositelji prijave bez obzira na to jesu li ili nisu ostvarili potpore u tekućoj i prethodne dvije godine (objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina – Obrazac I)

Priložite i ovjereni obrazac Izjave (Obrazac II): Priložite popunjeni i ovjereni obrazac Izjave (obrazac II.).

Priložite presliku žiro računa sa istaknutim IBANom: Priložite presliku žiro računa sa istaknutim IBAN brojem.

Priložite Obrazac za izvješće (Obrazac III): Priložite popunjeni i ovjereni Obrazac za izvješće o korištenju potpore za mjeru poticaja Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2023. godini (Obrazac III) s priloženim preslikama plaćenih računa za aktivnost(i) za koju se traži potpora te izvodima iz žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje istih.

Poziv više nije aktivan