08. studeni 2016. | Autor: [email protected]

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2016. godini

Rok za predaju: Srijeda, 16.11.2016. do 23:59 sati

Gradonačelnik Grada Varaždina objavljuje danas, 8. studenog 2016. godine, Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2016. godini.

Tekst Javnog poziva

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do srijede 16. studenog 2016. godine.

Prijave se podnose predajom pošti (preporučeno) ili neposredno u pisarnicu Grada – Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, s naznakom: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – navesti točan naziv radnog mjesta/radnih mjesta za koje se podnosi prijava.

Prijava se smatra dostavljenom ako je na prijemnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj, odnosno u slučaju da je prijava predana neposredno u pisarnici Grada - radnim danom od ponedjeljka do petka i to u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.