19. svibanj 2016. | Autor: [email protected]

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2016. godini

Rok za predaju: Petak, 27.05.2016. do 23:59 sati

Gradonačelnik Grada Varaždina objavljuje danas, 19. svibnja 2016. godine, Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2016. godini.

Oglasi za pojedina radna mjesta po ovom Javnom pozivu objavljeni su i na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do petka 27. svibnja 2016. godine. Prijave se podnose predajom pošti (preporučeno) ili neposredno u pisarnicu Grada – Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, s naznakom: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – navesti točan naziv radnog mjesta/radnih mjesta za koje se podnosi prijava.