05. listopad 2015.

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina

Rok za predaju: Utorak, 13.10.2015. do 00:00 sati

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), članka 63. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12 i 4/14-pročišćeni tekst) i Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Varaždina za 2015. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 8/15), gradonačelnik Grada Varaždina dana 5. listopada 2015. godine objavljuje Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2015. godini. 

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Varaždina u 2015. godini