12. listopad 2015.

Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Varaždina

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/09, 1/12, 2/13, i 4/14 - pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Varaždina, dana 07. listopada 2015. godine donosi Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Varaždina.

Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Varaždina