06. travanj 2022.

Obavijest o ishodu postupkia

Rok za predaju: Ponedjeljak, 25.04.2022. do 00:00 sati

Na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) Grad Varaždin objavljuje da je temeljem provedenog postupka po raspisanom Javnom natječaju, objavljenom dana 24. siječnja 2022. godine u "Narodnim novinama" broj 6/22 i na web-stranicama Grada Varaždina, slijedeće obavijesti o ishodu postupaka po provedenim javnim natječajima za prijam u službu:

U službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća - na radno mjesto Višeg savjetnika za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, primljena je Tatjana Kreč, s visokom stručnom spremom društvene struke - magistra ekonomije.

U službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti - na radno mjesto Savjetnika za gospodarstvo i strateško planiranje, primljena je Željka Sakač, s visokom stručnom spremom društvene struke - magistra ekonomije.

U službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti - na radno mjesto Stručnog suradnika za pripremu i provedbu EU projekata, primljen je Dejan Bjelivuk, s višom stručnom spremom društvene struke - sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije.