20. listopad 2021.

Obavijest o ishodu postupka

Rok za predaju: Ponedjeljak, 01.11.2021. do 00:00 sati

Prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto - Viši upravni referent za javna davanja i poreze

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Oglasa objavljenog dana 6. rujna 2021. godine na web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Grada Varaždina, u službu na određeno vrijeme (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice) na radnom mjestu Više upravne referentice za javna davanja i poreze, primljena Daniela Marciuš, s višom stručnom spremom -  sveučilišna provstupnica (baccalaurea) ekonomije.