04. listopad 2021.

Obavijest o ishodu postupka

Rok za predaju: Petak, 15.10.2021. do 00:00 sati

Prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto - Administrativni referent

Grad Varaždin na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13 i 85/15) objavljuje da je temeljem Javnog natječaja objavljenog dana 4. kolovoza 2021. godine u "Narodnim novinama" broj 87/21 i na web-stranicama Grada Varaždina, u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Administrativni referent, primljena Kristina Merkaš, sa srednjom stručnom spremom tehničke struke - odjevni tehničar.