10. prosinac 2021. | Autor: UO za gradnju i komunalno gospodarstvo, Odsjek za urbanizam, promet i zaštitu okoliša

JAVNU RASPRAVA O PRIJEDLOGU IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Rok za predaju: Srijeda, 22.12.2021. do 23:59 sati

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina (''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' broj 3/21) i Zaključka gradonačelnika, KLASA: 350-02/21-01/13, URBROJ: 2186/01-14-21-10 od 07. prosinca 2021.godine, Nositelj izrade Grad Varaždin, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Odsjek za urbanizam, promet i zaštitu okoliša, objavljuje

 

 

J A V N U   R A S P R A V U

 

o Prijedlogu IV. izmjene i dopune

Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

 

 

 

Javni uvid u Prijedlog plana moguć je u razdoblju od 14.12.2021.g. do 22.12.2021.g. u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo, Odsjeku za urbanizam, promet i zaštitu okoliša Grada Varaždina, Trg slobode 12/II, Varaždin.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu plana je u srijedu 15.12.2021.g. u 14:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin.

 

Objava javne rasprave

Sažetak za javnost

Prijedlog IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina:

  • A. Tekstualni dio plana

           IV. IiD UPU-a Obrazlozenje s izmjenama Odredbi

           IV. IiD UPU-a Ovlastenja i upisi

  • B. Grafički dio plana

1. Aerofotogrametrijski prikaz i br. prostornih jedinica

2. Korištenje i namjena površina

4. Uvjeti korištenja, uređenje i zaštite površina

5. Način i uvjeti gradnje

5.14. Način i uvjeti gradnje, blok broj 14

5.18. Način i uvjeti gradnje, blok broj 18

 

Ukoliko želite pratiti ovaj natječaj, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.