20. ožujak 2015.

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Rekonstrukcija postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada Varaždin''

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Rekonstrukcija postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada Varaždin'' nositelja zahvata tvrtke C.I.O.S. MBO d.o.o., Cehovska 44/m, Varaždin