28. prosinac 2015.

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a Grada Varaždina - III. izmjene i dopune

Rok za predaju: Utorak, 12.01.2016. do 16:00 sati

Obavijesti i dokumenti u izradi

Popis dokumenata prostornog uređenja Grada Varaždina u izradi - tablica.

Izmjene i dopune GUP-a grada Varaždina

 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna GUP-a grada Varaždina 
  (''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' broj 2/09)
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a grada Varaždin 
  (''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' broj 7/12)
 • Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina 
  (''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' broj 6/14)
 • Odluka o III. izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina 
  (''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' broj 9/15)
   

U fazi javne rasprave

Objava javne rasprave

Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a grada Varaždina

Tekstualni dio

Knjiga 1 - Osnovni dio plana

Knjiga 2 - Obvezni prilozi

Prijedlog Odluke o donošenju

Grafički dio

0. Primjedbe, prijedlozi i zahtjevi

1_A

1_B

2_A

2_B

3.1_A

3.1_B

3.2_A

3.2_B

3.3_A

3.3_B

3.4_A

3.4_B

3.5_A

3.5_B

3.6_A

3.6_B

4.1_A

4.1_B

4.2_A

4.2_B

4.3_A

4.3_B

4.4_A

4.4_B

4.5_A

4.5_B

4.5_C

4.5_D

4.5_E

Provedbeni urbanistički plan povijesne jezgre grada Varaždina

Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre grada Varaždina – u fazi pokretanja

U fazi javne rasprave

Objava javne rasprave

Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana povijesne jezgre grada Varaždina

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio (''Službeni vjesnik Grada Varaždina'' broj 9/15)