13. ožujak 2012.

Dokumenti

U ovoj rubrici na jednome mjestu možete pronaći sve odluke, zaključke i druge akte Gradonačelnika i gradskih Upravnih odjela. Za sve ostale dokumente, koji nisu objavljeni na ovom mjestu, molimo vas da kontaktirate savjetnicu za informiranje Grada Varaždina.

JAVNE RASPRAVE

Obavijest o javnoj raspravi za Studiju o utjecaju na okoliš za zahvat ''Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin''

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture u gradu Varaždinu i općinama Beretinec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki i Vidovec

>>>

Javni poziv za uvid u spis predmeta predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće školske zgrade i dogradnju sportske dvorane VI. osnovne škole Varaždin

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine - gradnja TS 10(20) 0,4 kV, "Farma Vrček", priključni dalekovod 10 (20) kV i nn priključak u Črncu Biškupečkom

>>>

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Rekonstrukcija postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada Varaždin'' nositelja zahvata tvrtke C.I.O.S. MBO d.o.o., Cehovska 44/m, Varaždin

>>>

Studija o utjecaju na okoliš  - rekonstrukcija (povećanja kapaciteta) postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada Varaždin

>>>

Javna rasprava o Prijedlogu  II. Izmjene i dopune  Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina  

  

Dokumenti za Udruge 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE I
REGISTRA STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ -prezentacija

 

Dokumenti od interesa za građane

Informacija o zahtjevu operatera za dopunom Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje CIOS MBO d.o.o.

Odluka s informacijom - Nacrt okolišne dozvole C.I.O.S. MBO d.o.o.

Rješenje o dopuni rješenja - Nacrt C.I.O.S. MBO d.o.o.

 

Odluka Ministarstva zaštite i okoliša - Nacrt okolišne dozvole Univerzal d.o.o.

Informacija o uvidu u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Građevine za gospodarenje otpadom operatera Univerzal d.o.o. iz Varaždina

5. studeni 2015.

Europa za građane - Projekt "Suradnja, razvoj, napredak"

24. kolovoz 2015.

Javni poziv za uvid u spis predmeta STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA Varaždin         

11.kolovoza 2015.

Javni poziv za uvid u spis predmeta VARAŽDINSKA BISKUPIJA  HR-42000 VARAŽDIN, PAVLINSKA 4

13. svibnja 2015.

Odluka o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina

 

23. travnja 2015.

Lista prioriteta za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina

>>>

10. travnja 2015.

Javni natječaj za prikupljanjem pisanih ponuda za zakup Poslovne zgrade – Dom zdravlja željezničara u Varaždinu

>>>

Konačna lista prvenstva za davanje u najam stanova na kojima Grad Varaždin ima vlasništvo ili pravo raspologanja - 15. prosinac 2014.

>>>

Popis donacija i sponzorstava

>>>

Popis korisnika donacija i sponzorstva u razdoblju od 1.1.-31.12.2013.

 

2. lipnja 2014.

Zaključak o utvrđivanju uvjeta za održavanje Špancirfesta 2014.

 

15. travnja 2014.

Popis sklopljenih ugovora u 2013. godini

 >>>

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

 >>>

Zaključak o određivanju kupaca toplinske energije

 

20. rujna 2013.

Liste reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje (2004. - 2013.)

 

Planovi prijma u službu

Plana prijma na stručno osposobljavanje za 2015. g

Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Gradu Varaždinu za 2015. godinu

>>>

Plan prima u službu 2015.g

Izmjena i dopiuna Plana prijma u službu za 2015. godinu

>>>

Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Varaždinu za 2014. godinu.

>>>

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Varaždinu za 2014. godinu.

>>>

Plan prijma u službu 2014.g

>>>

Plan prijma u službu 2013.g

>>>

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Varaždinu za 2013. godinu

 

Popis donacija i sponzorstava

Popis korisnika donacija i sponzorstva u razdoblju 1.1 - 31.12.2014.

Popis korisnika donacija i sponzorstva u razdoblju od 1.1.-30.6.2013.