24. veljača 2020. | Autor: UO za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune PPUG-a Varažina

Grad Varaždin provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina na okoliš sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (''Narodne novine'' broj 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (''Narodne novine'' broj 3/17).

 

Odluka