15. listopad 2019. | Autor: UO za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša

Idejno rješenje boksova za smještaj spremnika za otpad koji se postavljaju na javnoj površini Grada Varaždina

Idejno rješenje prototipa

Idejno rješenje prototipa izrađeno sukladno članku 3. stavku 2. Odluke Gradskog Vijeća o izmjenama i dopunama Odluke o mogućnosti postave i montaže tipiziranih montažnih zatvorenih boksova za smještaj spremnika za otpad na javnim površinama Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 8/2018 i 8/2019)