20. travanj 2016. | Autor: [email protected]

Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda

Javna objava Građevinske dozvole - VARKOM d.d. KLASA: UP/I-361-03/15-01/000058, URBROJ: 2186/01-08/4-16-0006 od 15. travnja 2016. godine, sukladno Članku 120. Stavka (4) Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13):
"Građevinska dozvola za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana."