06. listopad 2015.

Pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina

Rok za predaju: Četvrtak, 29.10.2015. do 00:00 sati

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/95, 8/95, 3/97, 5/05, 7/05, 6/09 i 8/15 – pročišćeni tekst), Odbor za dodjelu javnih priznanja raspisuje P O Z I V N I   N A T J E Č A J za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina.

Pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina