26. siječanj 2016.

Natječaj za odabir udruge - voditelja Centra za mlade u Varaždinu

Rok za predaju: Utorak, 09.02.2016. do 23:59 sati

Temeljem članka 19. a. i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 - ispravak), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15), članka 63. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst), Zaključka Gradonačelnika KLASA: 006-05/16-01/1, URBROJ: 2186/01-10/1-16-2 od 11. siječnja 2016. godine, sukladno Gradskom programu za mlade Grada Varaždina za razdoblje 2014. - 2020. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/14), Gradonačelnik Grada Varaždina raspisuje

NATJEČAJ za odabir udruge - voditelja Centra za mlade u Varaždinu