06. listopad 2020.

Natječaj za dodjelu stipendija za 2020/2021 za nove korisnike

Rok za predaju: Nedjelja, 25.10.2020. do 23:59 sati

NOVI KORISNICI STIPENDIJA:

Novim korisnicima smatraju se i korisnici stipendija koji su dobivali stipendiju Grada, ali im je ugovor o stipendiranju istekao završetkom studija za koji je ugovor sklopljen.

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata

Lista deficitarnih zanimanja 2020/2021

Zaključak o raspisivanju natječaja za stipendije 

Natječaj za stipendije za učenike i studente 2020/2021

 

Prijave se podnose isključivo popunjavanjem online obrasca u nastavku i prilaganjem obveznih i neobveznih dokumenta u za to predviđena polja. Dokumenti mogu biti originali iz sustava e-građani ili skenirane preslike.  

Prije ispunjavanja prijavnice pripremite sljedeće dokumente u obliku pdf. datoteke za slanje: 

OBVEZNO: 

-dokaz o hrvatskom državljanstvu – važeća osobna iskaznica ili putovnica, odnosno domovnica,

-potvrda o prebivalištu (ne starija od 30 dana od dana objave natječaja),

-potvrda škole/visokog učilišta o upisu u razred srednje škole/nastavnu godinu studija u 2020./2021. godini,

-potvrda škole/visokog učilišta o prosjeku ocjena prethodnih razreda srednje škole/prethodnih nastavnih godina studija (zaokruženo na 2 decimale),

-potvrda osnovne škole o prosjeku ocjena 8. razreda (prilažu samo učenici 1. razreda srednje škole),

-preslika kartice ili ugovora s poslovnom bankom za IBAN žiro računa podnositelja prijave.

NEOBVEZNO (DODATNO):

-izjava o broju članova zajedničkog kućanstva (kupiti obrazac u Narodnim novinama),

-potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za razdoblje 01.01.2020. - 30.06.2020. godine za svakog člana zajedničkog kućanstva; obrtnici dostavljaju potvrdu za prethodnu kalendarsku godinu (ukoliko potvrda nije dostavljena kriterij će se bodovati s 0 bodova),

-potvrda o postignutim izvannastavnim rezultatima (državno i međunarodno natjecanje, nagrada visokog učilišta za rad ili objava rada u domaćoj ili stranoj publikaciji).

Grad Varaždin zadržava pravo tražiti originalne dokumente na uvid.