15. svibanj 2018.

Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Rok za predaju: Petak, 01.06.2018. do 10:00 sati