05. listopad 2021.

Dostava dokumentacije za nastavak stipendiranja 2021/2022 za postojeće korisnike

Rok za predaju: Srijeda, 20.10.2021. do 23:59 sati

Postojećim korisnicima stipendija smatraju se korisnici koji imaju važeći ugovor za studij za koji je ugovor sklopljen, te oni podnose traženu dokumentaciju isključivo popunjavanjem online obrasca u nastavku i prilaganjem obveznih dokumenta u za to predviđena polja. Dokumenti mogu biti originali iz sustava e-građani ili skenirane preslike.  

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Lista deficitarnih zanimanja 2021/2022

Zaključak o raspisivanju natječaja za stipendije 

Natječaj za stipendije za učenike i studente 2021/2022

Prije ispunjavanja prijavnice pripremite sljedeće dokumente u obliku pdf. datoteke za slanje: 

- potvrda škole/visokog učilišta o upisu u razred srednje škole/nastavnu godinu studija u 2021./2022. školskoj/akademskoj godini,

- potvrda škole/visokog učilišta o prosjeku ocjena prethodnih razreda srednje škole/prethodnih nastavnih godina studija (zaokruženo na 2 decimale).

 

Grad Varaždin zadržava pravo tražiti originalne dokumente na uvid.