20. listopad 2016. | Autor: alenka.pibercnik@varazdin.hr

Javna rasprava o prijedlogu urbanističkog plana uređenja UPU-a gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio

Javna rasprava će trajati do: Petak, 25.11.2016. do 15:00 sati

Tekst Javne rasprave

Sažetak za javnost

Nacrt Prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio

Prijedlog za Javnu raspravu Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio

1_UPU_Motičnjak_JR_namjena

2-1_UPU_Motičnjak_JR_promet

2-2_UPU_Motičnjak_JR_energetski sustav

2-3_UPU_Motičnjak_JR_vodnogospodarski_sustav

3_UPU_Motičnjak_JR_uvjeti_korištenja

4-1_UPU_Motičnjak_JR_način_i_uvjeti_gradnje

4-2_UPU_Motičnjak_JR_parcelacija

UPU_Motičnjak_PRILOG_idejno_urbanističko_rješenje