Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu – istočni dio

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu – istočni dio (Službeni vjesnik Grada Varaždina 7/2017)

TEKSTUALNI DIO

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu – istočni dio

GRAFIČKI DIO

1_UPU_Moticnjak_namjena
2-1_UPU_Moticnjak_promet
2-2_UPU_Moticnjak_energetski sustav
2-3_UPU_Moticnjak_vodnogospodarski_sustav
3_UPU_Moticnjak_uvjeti_koristenja
4-1_UPU_Moticnjak_nacin_i_uvjeti_gradnje
4-2_UPU_Moticnjak_parcelacija