Predizborne aktivnosti

Zaključak o davanju na korištenje javnih površina za postavu štandova, šatora i tribina radi predizbornih aktivnosti za lokalne izbore 2017. godine