Javna nabava - Profil Grada Varaždina

Javna nadmetanja Grada Varaždina u Narodnim novinama dostupna su na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Grad Varaždin kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnici naručitelja te s njima povezane osobe u sukobu interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi.