Detaljni plan uređenja dijela južne zone centra grada

Izmjene i dopune DPU dijela južne zone centra grada Varaždina

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU-a dijela južne zone centra grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 1/09)

Tekstualni dio plana

Grafički dio

1.1. Postojeće stanje - namjena građevina

1.2. Postojeće stanje - vodoopskrba i plin

1.3. Postojeće stanje - elektroenergetska mreža i plin

1.4. Postojeće stanje - telekomunikacije

2.1. Plan namjene površina

2.2. Plan prometa

2.3. Oblici korištenja

2.4. Uvjeti gradnje-plan izgradnje

2.5. Plan gradnje - plan parcelacije

2.6. Plan komunalne infrastrukture - vodoopskrba i odvodnja

2.7. Plan komunalne infrastrukture - elektroenergetska mreža i plin

2.8. Plan komunalne infrastrukture - telekomunikacije