Upravni odjel za poslove gradonačelnika

Trg kralja Tomislava 1
42000 Varaždin
Pročelnica: Branka Matavulj

T: 042/402-538
F: 042/210-742
E: branka.matavulj@varazdin.hr

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme Odjela raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka i to od 7:00 do 15:00 sati.

Uredovno radno vrijeme pisarnice i GRIC-a od 7:00 do 15:00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama od 7:15 do 14:45 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

 • stručne i organizacijske poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, usklađivanje njihovih obveza prema građanima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama, organizacijama te državnim i drugim tijelima,
 • stručne i administrativne poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i radnih tijela gradonačelnika,
 • izradu prijedloga zaključaka i drugih akata koje donosi gradonačelnik u slučajevima kada pripremanje takvih akata ne spada u nadležnost drugih upravnih tijela,
 • koordiniranje izrade i normativnu obradu akata koja upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku,
 • vođenje evidencije akata gradonačelnika,
 • uređivanje i izdavanje službenog glasila Grada te pripremu konačnih tekstova akata gradonačelnika za objavljivanje,
 • organiziranje tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti gradskih tijela u medijima, održavanje internetskih stranica i unaprjeđivanje odnosa s javnošću,
 • obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada,
 • organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad,
 • organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada,
 • suradnju s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola, te na organizaciji većih javnih događaja,
 • usklađivanje i unapređivanje komunikacije gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika s pročelnicima upravnih tijela u cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća,
 • zastupanje Grada po punomoći gradonačelnika u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima te nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, u kojima Grad ne zastupaju odvjetnici,
 • vođenje evidencije sudskih postupaka,
 • izradu prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Grada i vođenje brige o svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima,
 • vođenje brige i poduzimanje mjera za stručno osposobljavanje službenika i namještenika te karijerni razvitak, u skladu sa zakonom,
 • razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u gradskoj upravi,
 • primanje pritužba i predstavki građana na rad gradskih tijela, vođenje brige o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju,
 • obavljanje poslova po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • prikupljanje i distribuciju servisnih informacija,
 • zaprimanje, evidentiranje, distribuiranje i nadzor kvalitete rješavanja problema građana, te poslove povratnog informiranja na upite građana,
 • obavljanje poslova uredskog poslovanja, otpreme pošte, poslove arhive te kurirske poslove,
 • vođenje brige o informacijskom sustavu upravnih tijela Grada,
 • vođenje evidencije o korištenju službenih vozila Grada te evidencije o službenim putovanjima dužnosnika te službenika i namještenika,
 • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom stavku,
 • druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisom te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.