Upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

Trg slobode 12, drugi kat
42000 Varaždin
Pročelnik: Mario Sambolec

T: 042/201-410
F: 042/214-990
E: komunal@varazdin.hr

RADNO VRIJEME

Tjedno radno vrijeme Odjela raspoređeno je u pravilu na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka i to od 7:00 do 15:00 sati.

Uredovno rado vrijeme pisarnice od 7:00 do 15:00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama od 7:15 do 14:45 sati.

Službenicima koji rade na poslovima komunalnog i prometnog redarstva tjedno radno vrijeme može se rasporediti od ponedjeljka do subote.

Službenici koji rade na poslovima komunalnog i prometnog redarstva rade u smjenama. Radom u smjenama (smjenski rad) smatra se svakodnevni redovni rad službenika prema utvrđenom radnom vremenu koji službenik obavlja naizmjenično tijekom tjedna ili mjeseca u prijepodnevnom (I. smjena) ili poslijepodnevnom (II. smjena) dijelu dana.

Rad u I. smjeni je rad od ponedjeljka do petka koji započinje u 7:00, a završava u 15:00 sati i subotom od 8:00 do 13:00 sati, a rad u II. smjeni započinje radnim danom od ponedjeljka do petka u 13:00 i završava u 20:00 sati.

DJELATNOSTI ODJELA

 • obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta te organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, ustrojavanje evidencije gradskih nekretnina i svrhovito upravljanje njima, koji se odnose na:
 • poslove u vezi s uređenjem naselja,
 • planiranje razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • kontrolu i uređenje prometa na području Grada,
 • vođenje poslova upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta,
 • vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama,
 • praćenje i predlaganje mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti,
 • izradu akata i vođenje postupka za dodjelu koncesija, upis u registar, praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izrada propisanih izvješća,
 • izradu općih i pojedinačnih akata o korištenju javnih površina i provedba natječajnih postupaka,
 • izradu općih i pojedinačnih akata o komunalnom redu, vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvom stupnju o komunalnom redu te izvršavanje donijetih rješenja,
 • poslove redarstva u skladu sa zakonom,
 • vođenje upravnog postupka i rješavanje u prvom stupnju o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade i druge naknade te spomeničke rente kao i vođenje ovršnih postupaka, u skladu sa zakonom,
 • imovinsko-pravne poslove u vezi raspolaganja i upravljanja nekretninama Grada,
 • imovinsko-pravne poslove u vezi raspolaganja odnosno upravljanja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada i onih koji su bili u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Grada, a za koje se vode postupci na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
 • vođenje evidencije, prikupljanje dokumentacije i provedbu radnji oko upisa nekretnina u zemljišne knjige,
 • zastupanje Grada po punomoći gradonačelnika u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima te nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, u kojima Grad ne zastupaju odvjetnici,
 • zastupanje Grada u postupcima koji se vode na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
 • vođenje brige o nekretninama u vlasništvu Grada i nekretninama s pravom korištenja Grada,
 • izradu općih i pojedinačnih akata koji se odnose na zakup poslovnih prostora i provedba natječajnih postupaka, u skladu sa Zakonom te upravljanje poslovnim prostorima,
 • poslove nositelja izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
 • izradu izvješća o stanju u prostoru,
 • poslove utvrđivanja i provođenja ciljeva, polazišta i smjernica prostornog razvoja,
 • utvrđivanje i provođenje mjera za ostvarivanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja,
 • vođenje evidencije i održavanje podataka reguliranih Nacionalnom infrastrukturom prostornih podataka (NIPP),
 • vođenje registra podataka iz informacijskog sustava prostornog uređenja,
 • vođenje evidencije i čuvanja dokumenata prostornog uređenja,
 • geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,
 • održavanje i razvoj geografsko informacijskog sustava Grada,
 • poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • obavljanje poslova iz nadležnosti Grada u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom,
 • izradu i izdavanje akata kojima se utvrđuje gradnja i priključenje na komunalne vodne građevine,
 • praćenje stanja i analizu izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, čija osnivačka prava, udjele odnosno dionice ima Grad,
 • suradnju s predstavnicima Grada u tijelima upravljanja i nadzora trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih osoba te poduzimanje drugih mjera za zaštitu interesa Grada,
 • kod kontrole i uređenja prometa na području Grada, izdaje rješenja i dozvole za ulazak u pješaku zonu Grada Varaždina, te rješenja za povlaštene godišnje parkirališne karte,
 • uz suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova osigurava uvjete za rad Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina,
 • poslovi vezani uz provođenje video nadzora javnih površina,
 • provođenje preventivno-edukativnih mjera putem Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina,
 • provedba, ocjenjivanje i odabir najpovoljnijih ponuda za usluge autotaksi prijevoza na području Grada Varaždina,
 • vođenje upisnika izdanih dozvola za autotaksi prijevoz na području Grada Varaždina
 • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku,
 • obavljanje i drugih poslova određenih posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

Popis zahtjeva

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-1-stanari pješačke zone i vlasnici, odnosno zakupci poslovnih prostora unutar zone

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-1-stanari pješačke zone i vlasnici, odnosno zakupci poslovnih prostora unutar zone

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-2-trgovačka društva i obrti koji pružaju javne usluge od posebnog značaja

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-2-trgovačka društva i obrti koji pružaju javne usluge od posebnog značaja

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-3-trgovačka društva i obrti koji vrše radove ili pružaju usluge unutar pješačke zone tijekom cijele godine

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-3-trgovačka društva i obrti koji vrše radove ili pružaju usluge unutar pješačke zone tijekom cijele godine

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-4-trgovačka društva i obrti koji povremeno vrše radove ili pružaju usluge unutar pješačke zone do 30 dana

Zahtjev za dozvolu ulaska vozilom u pješačku zonu Grada Varaždina 0-4-trgovačka društva i obrti koji povremeno vrše radove ili pružaju usluge unutar pješačke zone do 30 dana

Zahtjev za izdavanje povlaštene godišnje parkirališne karte 0-5

Zahtjev za izdavanje povlaštene godišnje parkirališne karte 0-5

Zahtjev za izdavanje potvrde o neposjedovanju stana ili kuće 0-6

Zahtjev za izdavanje potvrde o neposjedovanju stana ili kuće 0-6

Zahtjev za korištenje javne površine 0-7

Zahtjev za korištenje javne površine 0-7

Zahtjev za izdavanje rješenja ili odobrenja za postavu reklamnog panoa LED displaya ili druge vrste reklame 0-10

Zahtjev za izdavanje rješenja ili odobrenja za postavu reklamnog panoa LED displaya ili druge vrste reklame 0-10

Zahtjev za izdavanje potvrde za uknjižbu stana, uknjižbenog očitovanja za garažu...0-13

Zahtjev za izdavanje potvrde za uknjižbu stana, uknjižbenog očitovanja za garažu...0-13